Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 47 )

kwaad oogmerk van dezelve niet alleen veel ligter, moet voorkomen, maar waar door hy zich ook in dien leeftyd bevind, dat hy, nog geen vastheid van harte hebbende, door een zesjarig verblyf in een Tugthuis, alwaar de ommegang met zeer flegte menfchen zo onvermydelyk is, aan een totaal zedenbederf wordt bloofgefteld, en misfchien voor altyd voor den ftaat verlooren is — daar hy in het tegendeel, van de ftraf bevryd wordende, niet alleen zyne bedrukte, ja fchier tioosteloofe ouders word weder gegeven, maar daar en boven nog tot een nuttig Lid der Maatfchappy kan ftrekken. —

Dat uwe Commisfie ücrhalven , zeggen wy uit hoofde dezer bedenkingen, den voorfchreven Jan Kunst gerustelyk de clementie van deze Vergadering durft aanbeveelen, en aan ulieden te adviferen omme aan hem de verzogte abolitie te verleenen. Onderwerpende, &c.

En is, by gemelde Conftituëerende Vergadering dato 13 Maart 1798, conform het uitgebragte Rapport gedecreteerd, en alzo aan genoemden jFan Kunst Brieven van Abolitie verleendt.

III. QU./EST

Sluiten