Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 48 3

' — • ' "-n

lil. Q U JE S T

CASÜS POSITIE

ïn den Jaare 1792 ontrtond 'er te Vlisfingen, een qua;flie over de ciofnieJafgegevene Legitime Portie. — Titüs heeft in den Jaare 17(55, voor het aangaan van zyn tweede huwelyk, ten overltaan van maevus en cajus, als by de Weeskamer dier ftad aangefteldc voogden, over de minderjarige kinderen , in een eerder huwelyk by cornelia ver* wekt, gemelde zyne kinderen, met namen Jan, Pieter, Julia, Elifaheth en Kornelis, voor derzelver moeders Erfdeel of Legitime Portie bewezen en vertigd, te zamen een fomma van 30 oc vlaams of ƒ t8o:-: - en dus ieder hoofd voor hoofd 4 ocvl. 5 Schell. en 9$ groot, zynde ƒ25:14:4* Hollandsen, en daar voor fpecialyk verbonden zyn Huis en Erve, binnen gemelde Had ltaande, welke daarop voor het moeders bewys gevestigde Kustingbrief is gedepo. neerd geworden, ter hier boven genoemde Wees* kamer — alles onder beloften van met behouden goed groot te maaken, en by meerderjarigheid of eerder huwelyken ftaate, ieders aandeel af te geeven. —

Gemelde titüs komt tefterven, nalatende een weduwe en 4 kinderen, in zyn eerde huwelyk verwekt, twee van dezelve eisfehen voor alle andere deelingen, derzelver moeders Erfdeel of Legitime Portie. De overgeblevene weduwe, als Boedelredfter, weigert deze afgifte, om reede dat zulks reeds

ee.

Sluiten