Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49 ï

betaald was, dqch konde geen Quitantie of een eenig legaal bewys de*wegens producecren; hier - over ontitond verfchil, de eisfchers bleven by hunne vordering, terwyl de party perfitteerde by de be* taaling.

Q ü M R I T U R.

Of gezegt kan worden, meerderjarige kinderen derzelver moeders bewys te hebben onifangen, als daar geen blyk n van zyn?

QUOD NEGATUR.

Het zoude gantsch allieen zyn, (dus fpreekt de ingeleverde Memorie) en na verwaandheid fmaaken, te willen ontkennen, dat de geheele waereld aangenomen heeft, dat daar geen betaaling is, ook geen quitantie kan wezen, dewyl alle betaalingen door quitantiën moeten geprobeerd worden, het geen een waarheid zy, die nimmer tegengefproken is, —en indien 'er al quitantie of een ander inftrument was-, waaf uit ten klaarde de betaaling conileerde, dezelve door brand, dievery, plundering, &c. ware weggeraakt, zo zoude men nogthans door fufficiente getuigen, of wel by publieke instrumenten , de betaaling moeten bewyzen, L. 6. 7. 8. Cod. de fid. Inftr. doordien dezelve meer proberen,dan een getal getuigen j L. xi. et 12. Cod. eod.

Pofiio fed non confesfo, dé betaaling ware al eefis gedaan, dan is de vrnge, wanneer is zulks gefchiedl

Indien hetzelve heeft p'aats gehad, des neen , dan D fiicêsÉ

Sluiten