Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 50 )

moest het gefchied zyn, llaande de minderjarigheid van de kinderen, en wel ten tyde dezelven zich nog ten huize hunner vader bevonden, als zynde eerst door het huwelyk meerderjarig geworden.

Alhoewel men ons mogte tegenwerpen, dat zy, die buiten de deuren en opzigte der ouders zyn, geconfidereerd moeten worden, te wezen ontflagen uit de vaderlyke magt, zo moet men hier tegen responderen , dat geen kinderen gerekend kunnen worden, uit de ouderlyke magt te wezen, dan, wanneer dezelven getrouwd of meerderjarig zyn.

Het is in rechten notoir, dat pupillen, llaande derzelver onmondige dagen, geene handelingen zonder toeftemming hunner voogden mogen aangaan, veel minder betaalingen doen, of gelden onder quitantie ontfangen, werdende nimmer alle dusdanige aangegaane handelingen, in cas van lüis conteflate door vonnisfe van den Rechter vernietigd, volgends de bekende regel in rechten, „ dat niemand eenige quitantie mag geven , die niet bekwaam zyn te ontfangen, §. 2. Injlit. Qjiihus alianar Lieet, h. de groot, Injl. Jure Ha-U. Lib. m. part 39. No 6.

En daarom na rechten zeker is, die aan Weezin iets fchuldig zyn, de betaaling moeten doen, aan hun die over dezelve, het zy by testament of hooger gezag zyn aangefteld, ja, dit gaat zelfs zo verre, dat men geen betaaling of afgifte van s' vaders of s'moeders bewys mag doen, hetwelk ter Weeskam mer is berustende, of dat daar voor die penningen eenige goederen zyn verbonden, aan Weeskinderen onder voogdy llaande, zonder daar toe van den' Rechter of van de Weeskamer, eenige last ofte

Sluiten