Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 51 )

authorifatie te hebben, grotius, ïbid Lib. ui. tiu 39. No, 27.

De kinderen kunnen by meerderjarig worden, ingevallen het bewys geduurende de minderjarigheid by de Weeskamer niet was afgefchreven en egter betaald, van hunne Voogden of uit den boedel van den langstlevende, met fundament afvorderen, dat genen, het welk hen by de afte van vertigting, ten ovcrftaan der Voogden, was aanbedceld; het zoude zelfs ons bedunkens de Voogden aan te rekenen zyn, de fchadens en nadeelen, die uit het verzuim der afgifte voortkomen — om dat de kinderen ignorantie zouden kunnen voorwenden, wat cn hoeveel hunnef moeders of vaders bewys is geweest, daar de Voogden in het tegendeel van alles kondfchap hebben.

Zommige zyn van gevoelen , dat wanneer de uitkoop door de voogden met de Langstlevende gedaan , aangaande de legitime portie, niet evenredig den ftaat des boedels is gedaan, zy het meerdere zouden moeten opleggen en betaalen.

obj. Men zal misfchien bforengen en op losfefchroeven willen vestigen , dat de kinderen eenige klederen hebben ontfangen, in afdoening van het moederlyk btwys.

solut. Dit eens eene waarheid zynde, dat 'cf eenige klederen by hunne overledene moeder gedra* gen, ware ontfangen, is dat dan een bewys, zulks in betaling der Weespenningen, moet worden aan* gerekend ? zoude een vader zo onredelyk kunnen zyn, ja met daaden toonen, om geen gedagtenisfe aan zyn kinderen te geven, om hunner moeders aandenken altoos inda-rtig fc weezen , of zCude daö D z

Sluiten