Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 52 )

dusdanige giften, tot betaaling ftrekken ? Het zoude waarlyk geen vaderlyk hart met zich omdragen, als hy zyne kinderen als het ware klederloos de deur uitzette — en hy moest zien, dat zyn baatzugtig gevoelen , zyne kinderen deedt dienstbaar worden, om eenige klederen aan te koopen, zoude hy niet liever uit eigen beweging geven, dan door vreemden hem daar over te hooren berispen ? Gaf Abraham aan Hagar zyne dienstmaagd, toen hy haar met het kind de deur uitzette, niet het nodige mede? Menschlievendheid — vaderlyke pligt, ouderlyke zorge en tederheid , moet immers boven alle baatzucht en eigenbaat prrevaleeren ? Zyn tle ouders niet verpligt derzelver kinderen te onderhouden? ea hoe te meer dan een vader, die by contracl: tusfehen hem en zyn vrouw, na het overlyden van haar, zich daar toe verbind, en op welke aangegaane accord of testament, de vrouw gerustelyk haar hoofd ncderlegt, dat haar man die belofte naar zal komen — en hoord onder het woord onderhouden niet mede de bezorging der benoodigde klederen — want wat zoude het onderhoud betekenen, zo men naakt moest gaan, of dat de kinderen daar voor aan hunne ouders betaling zoude doen, welke eene hardigheid — neen, welke eene fchreeuwende ontaartheid, die verre van het gevogelte des hemels — en van de dieren des wouds zoude afwyken. Hebben de heidenen, met welke wy zo grootelyks verfchillen, het niet tot eene wet, dat eene ieder zyn kinderen onderhoud en groot brengt ?

Waar zoude dan eene weldaad in beftaan , indien men heden tot nooddruft iets uitkeerd, cn men het

mor«

Sluiten