Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 53 'l

morgen terug of betaaling daar voor vordert? Indien in de maatfchappylyke zamenleving een regel niet alleen, maar eene wet moest worden, dat men heden geeft, morgen weder moest geven, dan is het vertrouwen door vuige eigenbaat uit de waereld gebannen, en het geloof onder den burgerftaat zo nuttig - zo noodzaaklyk, door de vervloekte hebzucht, weldra ter neder geveld! ja! dan mogt men wel by alle verrigtinge van geen belang — by alle geringe handelingen, by het doen van prefenten en liefdegiften, wel briefjens geven, als men zo weinig ftaat op de trouw van menfehen kan maken , helaas waar is dat opregt vertrouwen - o Temporal o Mores!

onj. Party zal misfehien den eed opleggen, dat men nimmer het moeders bewys ontfangen heeft"?

s.olut. Men weet dat niemand in zyn eigen zaak, zich-door éen eed behoeft te zuiveren, zo lang 'er bewyzen ten zynen voordeele zyn. Het is een onbetwistbaare waarheid , dat de geene die fteld, ook bewyzen moet; men heeft aan de zyde van party gefield , 'er is betaling gefchied, ergo, moeten die dan ook bewyzen, dat zulks zo is.

obj. Ja zegt party, 'er is een quitantie geveest , maar die is in den jaare 1787. door de plundering weggeraakt.

„esp. Is zy 'er geweest, fiat! probeer zulks, het zy door een inftramentofdooratteftatiën,datde afgiften van 'tmoederiyk bewys inoriginali et eftStu en niet op een bloot voorwendzel gedaan zyn, wy zullen, indien de getuigen niet rcptochabel nog de D3 in'

Sluiten