Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 56 ^ » „

• n Als gy over komt, brengt de quitantie van uwe „ vrouw en zuster mede, aangaande het moeaers,, bewys."

Ergo! weder een preuve, dat 'er geen quitantie Is geweest, veel minder 'er ooit ofte ooit daar voor getekend, dat zulks genooten is.

onj. Dan zal men een eed doen, zegt party, zulks afgegeven is.

soi.UT. party ,eefc met den eed> aIs of ^ daar mede fpeelen kan, zo men wil, wy zyn zo bereidvaardig niet, men moet zich alvorens wel be. raaden, eer men daar toe over gaat, men weeten hy die de eerfte trap der rechtspleging beklommen heeft, is zulks niet onbekend, dat als een zaak ten volle geprobeerd word, men van alle getuigenisfen, bewyzen of aftens moet voorzien wezen die geen de minde reproche kunnen ontmoeten; e'n indien een zaak, niet ten volle geprobeerd kan worden, maar een halve preuve voor zich heeft, dat dan den eed het volle bewys uitlevert, het welk merendeel aan het oordeel des Rechters afhangt, om na gelegendheid van zaaken , den eed tot vervulling V3n het gebrekkig bewys, al of niet toetelaten. L 3. §• a. de teji. van leeuwen in zyn aant op de' manier van procederen, in fleden en ten platte lande, Art. 3. ÏVo. 11.

Hoe kan party in die gedagten verfeeren, dat zy bevoegd is een eed te prefenteren, daar het zeker is,dat zy haar fustenu niet door middel" van den eed mag proberen, als zy geen halve preuve voor zich heefe, het zy dat halve bewys beftaat, in getuigen of rqet zodanige onhandigheden van waarfchynïyk-

he-

Sluiten