Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 60 )

dezer Landen, en de keurc of coftume der Stad Plisfingen is gedaan,

Maar neen! hoe men de zaake ook moge befchouwen, van wat zyde men ook wil, de balans der gerechtigheid haalt altoos aan onze zyde over, en geftadig opereerd de heele of halve preuve ten onze voordeden.

Midsdien houden wy deze gegeven klederen, als een vaderlyke liefdegift, ofte wel voor een gefchenk tot gedachtenisfe hunner overledene moeder, en in het geheel zullen wy niet gedoogen,dat hetzelve tot een betaalinge voor de legitime /trekt.

obj. Kom zegt party, verklaard onder eede, dat gy het nooit ontfangen hebt, dan zullen wy het laaten volgen.

resp. Ik geloove niet dat een Rechter bevoegd gerekend kan worden, om aan de kinderen het Jus Juramentum necesfarium opteleggen , uit oorzaake zy voor hem hebben een heele preuve, waar by de nonbetaaling conftcerd; party fchynt weinig kennisfe van een eed te hebben , noch weet geen kragt aan dit gewigtig ftuk toe te fchryven; men zoude moeten verouderftellen , dat zy het bezigde als een nieuwerwetsch fpraak - gebruik , om redenen, dat men daar mede omhaspeld, als een haas met het koorn, 'er zo gretig mede is, die te ofFereeren en te defereeren.

Die maar eenige kehnisfe van de kindsheid der waereld heeft, weet dat zulks toen ter tyd een godsdienftfge verrigtinge was, waar by ftatig en plegtig god, den wreker van alle het kwade,logen en onrecht, tot getuigen nam, cn zich aan zyne

ftraf-

Sluiten