Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 63 )

lis, genieten wil hun vaders of moeders erfdeel, zo word dezelve op de Weeskamer afgegeven; de voogden van het verdere opzigt ontllagen, en daar van ten overltaan van Weesmeesteron, gemaakt en gepasfeerd een acte van liquidatie en ontflagvoogdy. Injir. Weeskamer, Amfteldam, Middelburg, Rotterdam, &c.

Nu kan men nooit aan de zyde van party aantocnen, dat dergelyke eene Quitantie in aanwezen is, veel minder uit het Register bewyzen, dat 'er eenige afgifte of betaaling zy gedaan,het welk notoirplaats moet hebben.

obj. Ja maar 'er is een Quitantie gegeven, zonder de Weeskamer?

solut. Dit betoogd niets, want een kan niets verrigten, als hy met meerdere een contract heeft aangegaan, en men kan niets doen, dat buiten het accoord omgaat; het is een accoord tusfehen Weesmeesteren of Voogden met den Langstlevende, en het is zeker, dat als men van een accoord of coutracl; rcfiïieeren en afgaan wil, men dan gehouden is, daar van kennisfe te geven aan hen, die 'er by .geïnteresfeerd zyn : of zoude anders verftaan worden, het in zyn geheel te blyven, zo lang 'er geen onderling ontflag en reciproquelyk afftand is gedaan, uit wyzens de L. 35. ff de Reg. Jur. Wie moet nu die Quitantie hebben ? Immers die genen, welke daar aan gelegen zy. J a s o n , No, 2. Cod. de Edendo.

Add. p, Een Voogd komt in de plaats des Overledenen, en reprefenteerd dus voor de kinderen, de vader of moeder, §. 1. Inft. de Tutor, derhalven alle die pligten yan hetouderlyk gezag in dep

hoog-

Sluiten