Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64 )

hoogden graad vervullen moet. Gail, Lib. liobf. o>. No. II. Ten opzigten hunner Pupillen of Wezen , welke aan hun toevertrouwd zyn, lnft. Cod. de Tutor. Curat. L. 5. tot 30. add. per totum.

Waar uit dan volgt, dat Voogden in cas van wan» devoir draf baar zyn, ja zo verre, dat een Voogd in mora of gebreken blyft, van betaling of uitkering van penningen te doen, de volle interest en capitaal tot de complete voldoening toe, moet opleggen en betaalen; dan in hoe ca/u de Voogden geen geld onder hen hebbende, zo zyn zy echter verpligt, en in deze gehouden , wanneer hunne Pupillen meerderja. rig worden, het zy door huwelyk of de ouderdom van 25 Jaaren bereikt te hebben, Coftum van Zee. 'land, Art.9 Onionn. Weeskamer Middelburg Art. 52. S. van Leeuwen, Roomsch Holl. Recht Lib. I. part 16. No. 10. die aan te wyzen , en hen ter Weeskamer , alwaar dezelven berustende zyn, afielaaten geven, en van dezelve mee derjarig geworden zynde kinderen, aftevorderen behoórlyke acte van acquit en decharge, dit niet geichied wezende, kunnen mondigen hun tot die afgifte conflringeren.

obj. Men kan die Quitantie en ontjlag der Voogden vertoonen.

kesp. Neen, dat kan party niet doen, noch den Rechter genoegdoem e bewyzen , 'er is nimmer een a£te van acquit, ergo ook geen decharge — hier is een verband tusfehen Voogden en de Langstlevende , die 'zich hinc inde verplichten; om de kinderen voor hun moeders erfdeel met behouden goed groot te brengen, en de nodige zorgen voor

die

Sluiten