Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( <57 )

dcrlyk bewys, als nog ter Weeskamer van de Stad VWngm berustende. &c.

Na dat deze Memorie aan de Wed. of die van haare Rade was geëxbibeerd, verliet men aan de zyde van party de fustinuen, en men bevond conform de waarheid, dat op de Weeskamer gemelde kustmgbrief was berustende en geen gelden waren afgegeven: werdende dien volgende dezelve als toen ontfangen.

1V. Q U JE. S T.

Toen de dweepzucht haaren {landaard door domheid zag bewierooken, wierd het huwelyk voor meer dan eene waereldfche inzetting befchouwd; vcelen door de geestclykheid misleid, waren vermeten genoeg, om vast te Hellen, dat alle echtverbintemsfen in den hemel waren befloten - anderen hielden het voorden heilig en een onfehendbaar verbond, zodanig, dat geene oorzaak dan de dood of overfpel hetzelve konde ontbinden: - in laatcre tyden voegden men de moedwillige verlaating of de onbekwaamheid der voorteeling van een der Echtgenooten, by deze twee vorengemelde redenen - doch zinds dat die duisterlingen verdweenen zyn, de verlichting door de ware wysgeerte meer invloed op ons hart verkregen heeft, is men van die itclling afgeweken, en zedert weinig jaaren heeft men het huwelyk met verder (zo als het in de daad is) aangemerkt, dan een Contraa-Civil, ofte eene overeenkomst tusfehen twee perfoonen, die onder zekere voorwaarden zich aan den anderen verbinden, om met geftanddoemng der gewoonelyke beloften, te zamen te zullen leven.

E 2 Wac

Sluiten