Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 68 }

Wat toch is het huwelyk anders dan een aangegaane overeenkomst tusfchen twee daartoe gerechtigde perfoonen ? en welke betrekking heeft dien ftaat op ons toekoniftig leven, na dit leven, om het zelve verre boven alle andere contracten , heilig en onfchendbaar te houden? — Zyn alle verbintenisfen niet van eenen verpligtehde aart en natuur, ïnet dat gevolg, dat de eene op den 'anderen recht vérkrygt, om te doen volbrengen het geen daarby bedongen is ? Is de overtreding of verzaking dier plicht niet eene fchending der beloften en nadeelig voor de goede trouw , die in een maatfchappy zo; hoog noodzaaklyk is? Waar is dan, in deze beiden, meerdere ltraffe te Verwagten, daar dezelve aan eenen plicht;aan eene gehoorzaamheid onderworpen Zyn? — Twee perfoonen "ritus èn lnfiivius gaan epn contraft van negotie aan, onder beding, dat ieder daaraan zal toebrengen, zo veel als het bedongenc betreft, en dat de naarkoming wederzyds, even zo noodzaaklyk, als verbindend zal wezen — maar éèn der contractanten verzuimt zyne belofte te presteren , of' kan uit hoofde van bykomende en wettige omftandfgheden, niet langer in de asfociatie deel houden; in dat geval, zo de anderè Compagnon ook wil, kan immers het contract, vernietigt worden? en dan is geen van beiden verder gehouden aan die verbintenisfe te voldoen — even zo is het huwelyk, f.einhard verbind zich met aletta, om te zamen te wooneh, televen, en voor eikanderen met eere het brood te winnen, de kinderen in dien Echtflaat geteeld, te onderhouden en groot te brengen, wyders als een fülzwygend en natuurlyk

ge.

Sluiten