Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 69 )

'gevolg dier verbintenis met geen derde zich te zullen engageren, of te contracteren, in prejudkie of ten nadeele van het gefloten contract;' na verloop van eenigen tyd ontftaat 'er verfchil,.over de naarkoming der belofte, ofte wel dat een van beiden zyne pligt vergeet, en met een derde zich meerder vereenigd, dan met den wezendlyke Contractant^ waaromme zoude deze twee, minder van. die verbindtenis mogen afgaan dan de vorige, zo beiden genegen waren, het contract te verbreken; de Mofaïfche wetten ftaan immers aan den man toe, om wanneer hy iet fchandelyks aan zyne vrouwe gevonden heeft, haar als dan een fcheidbricf te geven, V. Boek. Cap. 24; §. I.

, Het zal overbodig zyn, hier ter aditrudlie by te brengen, hoe meenigmaal de huwelyken der groeten, ofte wel dien der.Vorften, door de ukfpraak van:Pctifen vernietigd zyn.,

. Men zal welü'gt ons tegenwerpen, dat, indien he;C huwelyk niet verder beftond dan in een Contrati Civil of .eene burgerlyke overeenkomst, zulks weldra fchadelyk zo in de Maatfchappy ais zamenleving zoude worden — dit ftaat met andere verbintenisfen gelyk ,zo. wanneer de willekeurigheid of moedwillige overtreding, ftrafloos bleef; want in beiden is de betragting der plicht en de naarkpming der belofte, even onfehendhaar - en teffens onderworpen aan ^e wet. —r- Men zoude kunnen vraagen — „ is het bewezen, dat wanneer het geen Contraft-Civil maar een heilig verboncTis, he,t alsdan mindere nadeélige gevolgen zoude hebben? —- < .

É 3 V|

Sluiten