Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70 )

Wy gelooven, dat indien het als eenen vasten regel doorging, het huwelyk een burgerlyke overeenkomst zynde, en men daarvan, mids wettige redenen, konde afgaan, mindere ongelukkige huishoudingen zouden gevonden worden. — Hoe veele getrouwde lieden zyn 'er niet, die in de eerfte morgenflond van den trouw, het ware genoegen hebben gefmaakt, doch na verloop van eenigen tyd eerst de' gebreken ontvyaren , die de oorzaak van de twist zyn — deze perfoone" hebben nu geen ander disput dan huiskrakeel, de oude gewoonte, die een wet fchynt te weezen, wil niet dat deze önvergenoegden, genoegen zullen vinden, maar gebied hun by den anderen te blyven — een dezer twee begint melancholiek of wel wederfpannig te worden, verbreekt lülzwygend .het contract en begaat, om dat de wee hem bind, een misdaad — is nu die zogenaamde* wet, of is het contract de bewegende reden zyner misdaad? immers de wet; want zo hy van zyn contract, met onderlinge overeenkomst van de tweede perzoon had mogen afgaan, zoude hy die misdaad niet gepleegd hebben. — Iemand die het ware huwelyksgenot bezit, die de beloften ziet naarkomen, en weet de zynen te vervullen, zal na geene andere middelen omzien, dan na dezulke, welke dat contract meer en meerder aanbinden.

Daar het allezinds bekend is, dat voormaals geen huwelyk konde ontbonden worden, dan

A. Over aduéterium of llaande huwelyk

bedreven Overfpel.

B. Over m ft litieuse desertie of moed*

willige verlaating van een der getrouwden.

C. Over

Sluiten