Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 51 }

li'tieque uitzetting, aangezien daar in tot op diea tyd toe, door geene polterieure wet eenige verandering gemaakt was.

Uwe Commisfie, (gaan de Rapporteurs al verder voort,) kan niet nalaten te zeggen , dat , hoe zeer zy allen eerbied'heeft, voor de bekende kundigheden van het Hof van Juflitie van de voormaaüge Gewesten Holland en Zeeland, deze beiden argumenten, echter haar zeer zwak en onvoldoende zyn voorgekomen.

Immers wat het eerde betreft, dat de Suppliant een gevaarlyk perfoon voor de zamenleving zou* de zyn, uit hoofde van zyn driftig en oplopend character, en dat zyn verblyf in de Stad uit dien hoofde , niet langer raadzaam zoude geoordeeld zyn, — hier omtrent zou men met zeer veel recht kunnen en mogen vragen , heeft 'er dan in de Stad Medemblik geene Juditie plaats ? Of is de Judidie en Policie, beiden aldaar zo zwak, dat zy niet in daan zyn, orn de burgeren tegen één eenig mensch van een oploopend geftel te befchermen? zo dat men ter bewaaring van de*, rust en veilig, heid, iemand door eene politique magt de Stad moet ontzeggen, om hun aldus de gelegenheid te beneemen, zich aan eenige drafwaardige, misdaad fchuldig te maaken.

Zulk een deckbeeld van de Stad Medemblik CS voeden, zou voor haar beledigend zyn, en dus vervalt het argument van zelfs, behalven dat men nog daar en boven zoude kunnen vragen, waarom het Committé van Juditie aldaar den Suppliant, F dan

Sluiten