Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 84 )

maaken tegen een flegt mensch, en morgen tegen een eerlyk Burger , wiens vrye zin aan de politieke magt van de plaats zyner inwooning mishaagt.

En het is dan op alle deze gronden, dat wy over. gaande om ulieden te dienen van confideratien en advys, van gevoelen zoude zyn, dat gylieden de. clineerende het advys van het Hof van Juftitie van de voormaalige gewesten Holland en Zeeland, conform het verzoek van den Suppliant, de pretenfe politieke ontzegging van de Stad Medemblik en derzelver Jurisdictie, welke de Raad-der Gemeente aldaar op den 3 February 1798. aan den Requeftrant heeft doen infinueeren — zoudt behooren te vernietigen en buiten effect te flellen, midsgaders den gemelden Raad te gelasten, om aan hem de inwooning in meergemelde Stad te laaten, vry en onverlet.

(was getekend)

A. J. VERBEEK. H. van ROOYEN. COSTERUS. DIOJSS: WERNER.

En heeft het Intermediair Wetgevend Lichaam, dato i\ July 1798. conform geconcludeert, en dus gemelde Raad der Gemeente gelast, het gedaane Interdict tegen C. Corengel in te trekken en buiten effect, te ftellen.

VI.

Sluiten