Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C §6 )

uwe Vergadering geprefenteerd, door de Huisvrouwen van zekere vier gevangenen by dezen Hove, met naamc Ary Voogd., Francais Willen Mauritius Ruysch, Pieter van Groeneveld en Adrianus Meyer, Welke Request door ulieden daags te voren aan ons was gezonden, om ten fpoedigfte te dienen van bericht, confideratien en advis, en, daar den inhoud van dat Request ook den Procureur Generaal, over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland betrof, fielden wy dien zelfden 30 Mai in zyne handen, om ons ten fpoedigfte te dienen van zyne confideratien en belang, gelyk wy dan ook den 3 dezer lopende maand, dcszdfs Memorie daarop Ontfangen hebben.

Dit Request Burgers Reprejentanten! behelst een beklag, niet alleen tegen den Procureur Generaal, maar ook (fchoon eenigzinds meer ingewikkeld) tegen dit Hof zelve, over den tragen voordgang der crimincele procedures, tegen de mannen der Requestranten, en over de aan haar gedaane weigering van acces tot dezelve haare Echtgenooten. Eti deze vrouwen addresfeerde zich ook niet aan dit Hof, ais den neutralen rechter om befpoediging der gemeU de Procedures, en om acces tot deze gevangenen; maar zy verzoeken aan uwe Vergadering: „ dat het „ Wetgevend Lichaam zodanige maatregelen gelie„ ven te nemen, als hetzelve in zyne wysheid zal ,, oordeelcn te behooren, waar door een korte en „ precife bepaalden tyd zal worden geprcfigeerd, binnen welke de extra ordinaire procedures zullen moeten worden gehouden, voor voltrokken, en „ alzo aan der Requestranten Echtgenooten, het zy

>» in

1

Sluiten