Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8? )

in proces/u ordinario, het zy ingevolge de nieuwe ' manier van procederen, op convifti, conform het reglement in dato 10 Ottober 1708 gelegenheid te geven, om zich te kunnen verdedigen - en dat aan de Requestranten in middels gelegenheid l zal worden gegeven, om met hare Echtgenooten, „ over de belangen van hunne zaken en Aegotie te „ kunnen fpreken: Waar toe zy zich reeds vrugte, loos aan het Hof van Junkie, over het voormalig . Gewest Holland hebben geaddresfeert, en haar hier toe acces tot hare Echtgenooten zal worden ,, verleend, het zy vry of onder zodanige bepahn„ gen, als bevonden zal worden oirbaar te zyn, en hier van aan de Requestranten verleend Decreet in forma."

Zullen wy ons nu wegens de verdenking, waarin men dit Gerechtshof en den Procureur Generaal by „Meden en by het Publicq, (het welk ook reeds op den gemelde 30 Mai door eene zeer bekende Courant (*), van den woordelyke inhoud van dit Request heeft kennis gekregen,) heeft tragten te brengen voor uwe Vergadering komen verandwoorden ? neen- wy zyn het met den infteller van dit Request daar in eens, dat de orde van zaken niet mede brengt, dat het Vertegenwoordigend Lichaam , zich zelve0 ('het zy met alle eerbied gezegt,) immifeeren zoude, in zaake tot de Juftitie betrekkelyk, en welke als afgefcheiden van de Wegevende Magt, aan de Rechterlyke zyn gedemandeert, en wy voecen hier by, dat ingeval van verzuim of misdryf, 0 dooï

(•) De Binnelandfche Baiaaffche.

rF 4

Sluiten