Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 95 3

Hoe komt dit laatfte met het eerfte overéén ? op we'ken grond kunnen vier ven de Procedures en poincten van befchuldiging onkundige vrouwen het befluit opmaken, dat een zaak van zodanigen omflag en aart als deze , alzo lang binnen het half jaar, tot de rypheid om recht te vragen, zouden behooren gebragt te zyn, dat zy door dit tyd verloop zich niet aan het Gerechtshof, maar aan het Vertegenwoordigend Lichaam, over dat langduurig uitrekken dier procedures mogten en moesten beklagen, en, door de manier van het maken van dit advis zelve, die rechtbank, en den publieken aanklager al voor het oog der Natie in efFeéte van pligtverzuim bcfchuldigen ? wy zeiden zo even met voordagt, eene zaak van zodanige omjlag en aart ah deze; want, behalven deze vier, zyn over deze zelfde zaak nog negen anderen by dit Hof in hechtenis, over allen welken de bewyzen moesten of moeten onderzogt, de verhoren opgefteld, cn dezelve gevangenen allen van tyd tot tyd verhoord worden, de zo veel latere overkomst van twee dezer dertien gevangenen heeft, gelyk wy hier voren hebben aangetoond de procedures tegen de anderen, tot op dezen tyd toe verachterd, en welke is hier de befchuldiging? die van de misdaad van hoog verraad, uit haaren aart van eene moeijelyke probatie, het diepst geheim, nagt en duisternis, verzeld meest de handelingen en byéénkomften, der genen welken zich daar aan fchuldig maaken; en het is veelal alleen uit eenige onderlinge famenvoeging, van bekend geworden omftandigheden en daaden, tot die misdaad betrekkelyk, en weiken allen of het.

zelf.

Sluiten