Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 95 3

zelfde doel hebben, of in dezelve betrekking finan-s of met eikanderen famen Memmen, dat de rechter/ eerst oordeelen kan, of de misdaad waarlyk zy gepleegd of voorgenomen , of wel gelyk de rechtsgeleerden dit uit drukken, of 'er de corpure dehiïi conftere; terwyl de beoordecling, of zelfs de bewezene daaden en handelingen van elk der befchuldigden, van zulke eene atroce misdaad in der daad zodanig zyn, dat hy voor fchuldig of mede pligtig daar aan most gehouden worden, uit haaren aart allertederst en móeijelykst is. Het is derhalven depligt van hem, aan wicn de waarneming en handhaving des rechts van het volk is toevertrouwt, wanneer hy reeds van een Rechterlyk decreet tegen de fchuldigen voorzien, en daar en boven in zyn gemoed overtuigd is van de fchuld der bcfchuldigden^alle de gefchikfte middelen by de hand te nemen, om, zo lang zich daar toe eenige apparente mogelykheid op doet, de bewyzen dier fchuld in te winnen en te ver> meerderen, om de zaak voor den Rechter tot de meest mogelyke evidentie te brengen,en denzelven, die volkomene concretie der fchuld van de befchuldigden te geven, welke éénmaal dien Hechter, na ryp beraad, onbezwaard maken moet, om de fchuldigen hunne condigne ftraf te doen wedervaren, ea alzo die kanker uit de Maatfchappy weg te nemen; vooral dan, wanneer de Maatfchappy by aanhoudendheid word beroerd, immers kwaadwilligen daar toe rusteloos werkzaam zyn, — en dit is boven al dan zyn pügt, wanneer 'er goede en gegronde hoop is, dat eerlang een of meer medepligtigen aan zulke eene misdaad in handen der Juftitie zullen geraaken,

en

Sluiten