Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 97 )

en of door eene waaragtige bekentenis van misdryf, of door het doen van opgave, ftrydig met die. vart hunne medepiigtigcn zyne convicti en in der tyd die van den Rechter ,. moeten vermeerderen. •— Alle prascipitance en overhaasting dierhalven van zodanige crimineele procedures , in die gegevene omffcandigheden.isvoor deMaatfehappy hoogst verderflyk, en zoude aan de Juftitie die auctoriteit en klem benemen, welke zy ten algemeenen nutte hebben moet ; de overhaasting zoude door den tyd, in zaken van eene lange en möeijelyke perquifitie , vau de Julticie, een ydel fchaduwbeelei maaken.

Dit alles zyn zo veele waarheden, welke bèwezen zyn door de ondervinding en voortvlocijen uit de wel ontwikkelde grondbeginzelen van het crimineele recht, en van een goede adminiftratie der Juftitie in cas crimineel, welke niet volgends het vermeend belang van weinige individus, of volgends driftige denkbeelden eener onberadene meenigtei maar volgends bepaafde regelen, naar den aart der zaake, en voor het algemeen belang werkzaam is.

En deze reflectie mcenen wy, dat op dit ons on» derwerp van eene zonderlinge applicatie zyn.

Schoon nu deze zaak, uit hoofde van de meenigte perfoonen , welke deswegens by dit Hof gevangen zyn, uit hoofde van de atrociteit, en van de difficile probatie en groote enqusste, buiten twyffel onder die van het grootfte gewigt mag gerekend worden, fchoon ook dit Hof en den Procureur Generaal nog met verfcheiden anderen crimineele proccdures geoccupeerd zyn geweest, en niet tegenG fiaan-

Sluiten