Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i>8 )

llaande twee van de uit dezen hoofde gevangene perfoonen hier eerst op den 20 April laastleden ontfangen zyn, is niet de extra ordinare procedures tegen de mannen der Rcqueftranten de tyd van flegts twee mnanden voor by g-gaan, van de twee by het Request voorgedragene mid4elen vereischt het ordinair proces den langften tyd, en de ondervinding leert dat hisr mede ruim een jaar verloopt, hier by de gemelde zes maanden gevoegd zynde, waar zyn dan nog de twee jaaren, die volgends het Roomfche Recht, en de Ordonnantie en Jlyl van de afdoening van crimineele Procedures in zwarer en gewigtiger zaken bepaald zyn ? wy zeggen dit alleen om de ongepaste voortvarendheid der Requeftranten aan te toonen, en geenzints om daar door te beweeren, dat in het byzonder het 31 Artikel der gemelde Ordonnantie en het 71 Artikel van den voor. noemden Jlyl, in deze zoude moeten gevolgt worden.

In tegendeel fchreven wy op den 26 Maart 1798 aan het toenmalig Uitvoerend Bewind, dat het prefigeren van een tyd tot afdoening der Procesfen hier te Lande by vervolg van tyd, waarfchynlyk des te minder noodzakelyk is geoordeeld geworden, zo uit hoofde van de moeijelykheid om daar omtrent een algemeene regel vast te ftellen, welke in alle zaaken zouden kunnen gevolgd worden , als •om dat men zich doorgaants heeft kunnen beroemen op Rechters van probiteit, eer en candeur, van welke men veilig kon verwagten, dat zy ook dat gedeelten van hun rechterlyk Officie behoorlyk zoude uitoeftenen, het welk daar in beftaat, om zelfs zonder bepaalde wet of ftelh'g voorfchift vaa

'dea

Sluiten