Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

den fouveTein in elke byzondere zaak, aan een ieder zo veel mogelyk prompt en onvertogen recht te doen, en bovenal niemand langer gevangen houden, en van zyne vryheid te beroven, dan volftrekt noodzaaklyk was; gelyk wy ook niet ontveinfen, dat naar ons inzien, door een fouverein, die de uitfpraak over de bezitting, de vryheid, de eer, en het leven der Ingezeten ten principalen aan een recht toe vertrouwt, ook veilig de uitoeffening van dit bekend gedeelte -van zyn officie kan en (met eerbied gezegd) regulariter behoord te worden overgelaaten,

Hoe zeer wy nu meenen getoond te hebben, dat in deze procedures zo veel voortgang als immers rnooglyk was, is gemaakt, en wy allen reden hebben , om over de aftiviteit en promptitude van den Procureur Generaal te vreden te zyn, laaten wy eens tegen de waarheid aan voor een ogenklik ftellen, dat in deze eene onbehoorlyke vertraging: hoedanig wy die niet zouden toelaaten, en waar van wy ook by uwe Vergadering niet kunnen verdagt zyn) hai plaatst gehad, zoude dan uwe Vergaring welke de (tukken van deze procedures niet onder haar oog heeft, die niet weet, welke bewyzen en confesfie 'er nog voor het fluiten van alle de verhooren kunnen opkomen, een prtEcifen tyd bepaalen , binnen welken deze extra ordinaire Procedures voor voltrokken zoude moeten worden gehouden, daar intusfehen, om de minfte omftandigheid, zodanig befluit door haar, om het recht des volks te bewaren, zoude behooren te worden veranderd of ingetrokken? Zoude dit hof dan op dien beG 2 P3al*

Sluiten