Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ïoq )

paalde» tyd moeten vcrklaaren , dat de evengemelde extra ordinaire procedures voor gefloten gehouden wierden, fchoon de Procureur Generaal mogt verklaaren, de verhooren nog niet te kunnen flöiven ? zoude deze moeten afzien van verder te hoofen , fchoon hy verneemen mogt hier toe nog voldoende ftof te hebben? zoude een zodanig geinjungeerde verkiaaring van het Hof voor eene reehterlyke dispofitie, uit eigene en hartelyke'overtuiging, uic de bevinding van den ftaat dér zaken fpruitende, kunnen gehouden worden? zoude hier door de Wetgevende Magt zich niet met de daad «n in waarheid immeferen in zaken, van Juftitie? zoude de delegatie welke in dezen eigentlyk de aanwyzing van den wettige Rechter is, hier toe de voldoende grond zyn? Wy meenen dat alle deze vragen door derzelver voorftelling alleen overvloedig beandwoord worden — en behoort de Wetgevende Magt in een geval als dit den tyd van afdoening van c^meele extra ordinaire procedures niet te bepaalen-, even min komt het, naar ons inzien te pas, dat de Wetgevende Magtdisponeeren zoude over verzoeken om acces tot crimineele gevangenen. Zodanige verzoeken worden by dit Gerechtshof, zo lang als de verhooren niet gefloten zyn, niet als om zeer dringende redenen ingewilligd: hoedanige tot dus verre, ten aanzien van deze gevangenen, aan ons niet zyn voorgekomen; en hoe veel deze Requeftranten , dan ook van het ongeluk van met hare mannen niet te kunnen fpreeken, by dit Request opgeven, komt het obs voor dat indien deze coodzaakelykheid zo groot ware,

diè

Sluiten