Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

eenigen van zyn volk, die buyten waaren, overreikende, zonder nochtans daar by zorg te draagen, dat dezelve niet vervreemt wierden, nademaal verfcheidene onderofficieren en foldaten nog eenige uuren daar na met meer dan eene kling by hunne Zydgeweeren in de pond'epée goloopen hebben;

Dat Gedetineerde da.ir even zoo min als ten huyfe van den burger Knieft eenige poging gedaan heeft, 't zy door gebaarden woorden, of daden, om die geweldadigheden te ftuyten, maar in tegendeel alles bedaard heeft aangezien ;

Dat Gedetineerde by de plundering van het huys van den Burger Knielt., prsefent is ge weeft, zynde met een troep foldaten derwaarts gemarcheert, en ook daar in huys, en naar boven* gewèeft;

Dat Gedetineerde zelf aan de manfehappen, die hem verfelden, ordres tot de plundering van het huys van gefegden Burger Kniest gegeeven heeft;

Dat Gedetineerde ten felven dage aan 't hooft van een troep foldaaten, de Rhynftraat is koomen afmarcheren, en na dat 'er rcets te vooren aan 't huys van den Burger Knieft geplundert was , zyn been over het Yzer , dat daar voor het huis is, gelegt heeft, en in perfoon met een zydgeweer de glaafen heeft ingeflagen, zoo hetfeheen, om dat hy zonder dat by de glafen niet reiken konde ;

Dat Gedetineerde ten felven dage met eenige manfehappen is koomen marcheeren, door de Rhynftraat inde vyfelftraat, tot voor 't huys van den Tabaksverkoper G. J. Naberman, en toen teegens zyne onder hebbende manichappen heeft gefeght allons Jongens hiermoeten wy weef en, hier woont ook nog zoo een blixemjche Patriot; Vervolgens in perfoon , met zyn zydgeweer , de Glaafen het eerst heeft ingeflagen, welk voorbeeld door de foldaten gevolgd zynde, door Gedetineerde gefegd is, allons Jongens'er in.

Dat

Sluiten