Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

ftoord was, geirgt heeft, heb ik dót dan u verdient daar ik h

yerfchoond heboe dat gyniet geruïneerd zyt? dat gefegde Burger Arntlen aangenoomen hebbende, eene Contra - advertentie inde nieuwspapieren te laaten doen, en dezelve hebbende geconc'p'ëert, die aan Gedetineerden heeft gecomm'üniceert, welke by de terug gave van dat Concept tot 'voormelde Burger Arntfen heeft gefegt-dat Concept goed te keuren, met byvoeging, dat hy gemelden Burger voor heen niet gekend had, maar niet tegengaande Gy een groote kees zyt en ik u op de Lyjl had, het my gefpeeten zou hebben', dat gy geruitteert mart geworden% want men my ge legt heeft y dat gy een braaf man waard, dat ik nu ook ondervinde ;

Dat Gedetineerde zich overzulks heeft fchuldig gemaakt aan daden van openbaar geweld, en fchending van de Publicque Ruft en veiligheid der ingezetenen door

ié Zig op flraat aan 't hooft der militairen, welke op dien dag de verregaandfte plunderingen enbaldadigheeden hebben begaan, te Hellen;

a* door die desordres, plunderingen , en baldaadigheeden, welke in zyn prsefentie gepleegd wierden, niet overal efficacieus te beletten, 't welk hem gedetineerden als Stafofficier dubbel in cumbeerde en welk pligt verfuim den Gedetineerden, in deefen des te zwaarder 'graveert, daar hy die euveldaaden heeft kunnen beletten, gclyk confteert, dat hy dezelve op zommige plaatsen dadelyk heeft verhindert, als aan de Huyfenvan de Burgers Beumer, Bouricius en anderen;

3e Door in teegendeel zelfs tot die plundering eri verregaande euveldaaden, en ftooring der publicque ruft, en veiligheid,

de

Sluiten