Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C PO

de militairen aan te zetten, en te encourageeren door animeerende Expresfien, en door dreigende Uitdrukkingen tegens ftille en vreedzame Burgers te bezigen;

4e door de magiftraat tot ontwaapening der Burgery zeer preffant, en in Comminatoire termen aan te zyn;

<e Door zig Eyndelyk zelf in perfoon aan de voorgemelde misdaadenen verregaande excesfen fchuldig te maaken, welk openbaar geweld, door Gedetineerden gepleegd, van het zwaarte zoort is,"als gepleegd met eene overmagt, aan welke door hun dien het zelve wierd aangedaan, geen teegenftand konde gebooden worden; gewapenderhand, met by een gebrachte manfehappen, en met een opzettelyk voorneemen om anderen te beledigen en te benadeelen*

Al het welk zaaken zyn die in een Land, waar in goede orr".- i juf] Ltie vigeert en waar in de Burgers en Ingezetenen op handhaving der Publique ruft en veiligheid vertrouwen mogen, nieU'traffeloos getoloreerd kunnen worden, maar anderen ten exempel rigoureus behoren te worden gecorrigeerd.

Welgenield CoIIegie van Juftitie alles geëxamineerd en overwogen hebbende wat in deefen te examineeren en te overweegen ftond, doende Recht in naame des Vryen Volks van Gelderland >

Condemneert den gedetineerden Willem Cristcffjl Zorreth, om gebragt te worden ter plaatfe, alwaar men gewoon is, Crimineele Juftitie te doen, en aldaar door den Scherpregter met het Zwaard over't Hoofd te worden geftraft, voords, voor den tyd van twintig agtereenvolgende Jaareri , in het Tugthuys dezer Provintie te worden geconfineeit, omaldaarop

B zyn

Sluiten