Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14 >

Cornparait Christiaan van Duuren, van Competenten ouderdom erv behoorlyk geciteerd tot het geven van kondfchap der waarheid „ dewelke verklaarde, dat op den 29 Juny 1787,- den bekenden Plunderdag,door een venfter op een bovenkamer gezien had, dat de Major Zorreth met een troep Soldaten en ander volk voor zyn huis in de Oeverftraat, waaide Oranjeboom uithing, genadert ware..

Dat zyn deur en venfters gefloten zynde, twee Soldaten na voorafgegaane poogingen om de deur open te krygen, 't welk wegens de.szclfs zwaarte niet gelukken wilde, de venfters van zyne zykamer hadden ftuk geflagen. ■' • "> .-

Dat daarop door het raam eenige Soldaten in zyne zykamer waren ingedrongen, en daar in een kabinet en glazenkast uitgeplunderd en ftuk geflagen hadden, gelyk hy van achteren verfcheiden ftukken, die daar in geweest waren, had vermist of in ftukken gevondenDat zy tevens in dezelve zykamer mede een winkel van' koffy, thee, fpek en diergelyken hadden uitgeplundert en gedestrueert, gelyk hy mede 'naderhand ontdekt had.

Dat hy getuige van boven door zyn raam ondertusfehen gezien hadr. dat dc Major Zorreth inmiddels met een geweer in de hand beftendig voor het huis hadde blyven ftand houden, zonder dat getuige gezien had,, dat gemelde Major Zorreth eenige moeite gedaan had ®m de ongeregeldheden tegen te gaan. Dat gem. Soldaten vervolgens naar boven gekomen waren, waarop getuige door het dak had weten te ontvluchten,, terwyl hem zes Soldaten tot aan de goot van het dak, waarop hy getuige gevlucht ware,, hadden nagevolgd, en tegen hem gezegd, zoo kees,, ben je daar,, waarna zy weder teruggegaan waren.

Dat hy getuige vervolgens, van het dak in zyn huis door de zynen teruggeroepen ■ en wedergekeerd zynde, gezien had, dat eenige Soldaten met lakens en dekens van zyn achterbovenkamer kwamen aandragen en; de trap afgingen; waarop hy voor de tweedemaal, naar het dak gevlucht was*.

Dat getuige, vervolgens wederom teruggekeerd zynde,. zoo de beide bovenkamers als beneden-zykamer meerendeels geledigd en alles gedestrueert gevonden had».

En.

Sluiten