Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 2° ]

'Waar meede Deponent deeze zyne depofitien heeft geëindigd en dezelve, na dat hem de kracht des Eeds. en zwaare ftraffe van den Meineed waaren voorgehouden, met folemneelen Eede heeft bekragtigt

Actum voor my Provifioneel Richter en Dulmers en Smink, Provïfi©neele Schepenen des Ampts Rheede, aan de Steeg, den 13 Juny 1795.

Ter ordonnantie van dèzerve J. Stolk.

No. 8.

Voor my Mr. Jan Gaymans, Provifioneel Richter der Hoge en Vrye Heerlykheid Doreweerd, Oircond Gerrit van Manen en Otto Reyers Schepen en Geasfumeerde Noodfchepen, compareerde na voorgaande citatie Juffrouw Sufanna Maria Löhnis, Weduwe van wylen den Lakenkooper Hendrik Jasper Visfer, van competenten ouderdom, en heeft op de aan haar door my gedane vragen geandwoord:-

Dat op den 29 Juny 1787, ten huize van Deponente, door een troup Soldaten van het Regiment van Sommerlatte de glazen ingeflagen zynde eenigen tyd daar na de Major Zorreth op eene violente wyze aan de' fchel getrokken heeft..

Dat Deponente de deur geopend hebbende, door hem gezegd, is dat zy het geweer, 't welk hier- in huis was, moest afgeven. '

Dat Deponente hier op geandwoord hebbende geen ander, als een Jachtgeweer van haar Schoonzoon, in huis te hebben, door gemelde Major. Zorreth is gezegd, dat 'ér wel degelyk een geweer in huis moest zyn, als hebbende de Heer Moll voor eenige dagen verklaard, dat den eerften, die molestie aan zyn huis kwam: te doen, zoude fchieten dat de damp de keel uit kwam..

Dat Deponente als toen het Jachtgeweer heeft afgegeven, en zich zeer aan Gem. Major beklaagd over de infolentien, die aan haar huis gefchied waren

Dat op_ dit gezegde de Major Zorreth heeft geandwoord: dit zoude niet gefchied zyn, indien uw Schoonzoon niet hier in huis woonde.

Dat

Sluiten