Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 37 3

Dat almede door vrouws en mansperzoonen (doch by Compt. onbekend) veele goederen als toen zyn uit het huis gedragen.

• Coram confulibus juravit fo¬

lemniter na duidelyke

pralecture den 12 May, 1795.

No. a6.

Compareerden Hermanus Everts Joh. Jacobszocm, en P. Gelderman, beide van competenten ouderdom, en tot het geeven van kondfehap ge~ regtelyk geckeert, en verklaarden:

Dat de toenmalige Major Zorreth onder het Regiment van Sommerlatte en alhier destyds Guarnifoen houdende, op den 29 Juny 1787 's namiddags omtrent vier uuren, aan 't hoofd van een aantal zyner Soldaten, de Vyzelftraat is komen opmarcheeren, tot voor het huis van den geweezen Tabakskoper Gerrit Naberman, alwaar hy Zorreth halt commandeerde, en teegens zyne onderhebbende manfehappen zeide: allons jongens hier moeten wy weezen,. en vervolgens met. zyn zydgeweer het eerfte de glazen van dien Burger infloeg. Dat daarop zyne onderhebbende vernielers dadelyk mede toevielen, de deur van dat huis openbraken, en met hem Zorreth daar binnen drongen, flaande in het voorhuis verder alles kort en klein.

Voorts verklaarde eerfte Compt. dat de Zondag daar aanvolgende Tork tot Rofendaal, met den Schipper Rutgers in discours.- zynde, gezegt heeft: heeft dien blixem [daar door den Compt. meenende] 'er ook niet braaf van gehad?

Dat gem: Rutgers hem in fubftantie toegevoegd hebbende: neen dit is een goede Buurman, hy Tork van Rofendaal andermaal gezegt heeft , neen dien donder [de Compt.] had 'er ook braaf van moeten hebben.

Wyders verklaarde twede Comparant, dat nog gezien heeft, dat korc jiadat de Majar Zorreth met zyn volk by Naberman in huia gedron-

e 3 m

Sluiten