Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

klaart, tydes de Plundering van het huis van G. Naberman in de Vyzelftraat, in den Jare 1787 voorgevallen, gezien te hebben, dat de Major Zorreth, in de deur van Naberman ftaande, een ham in de hand had, en die aan een militair overreikte, welke dezelve weder aan een vrouwszoon overgaf, die dezelve onder haar fchorteldoek floeg.

Juravit folemniter coram

van Kesteren

en

Raeber

den 18 May 1795,

No. ao.

Wy Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Nymegen, getuigen en certificeeren hier mede, dat voor ons gecompareerd is den Burger C. Enklaar, prEeceptor der Latynfche fchool alhier, ter gerichtelyke inftantie van Regeerende Burgm. Mr. G. C. in de Betouw en H. H. Rappard met recht aangefproken en geciteerd, om op de navolgende vraagarticulen onder Eede verhoord en geëxamineerd te worden, dewelke daarop heeft gedeponeerd, zo als by ieder van dezelve vraagarticulea ftaat aangetekend.

Art. r.

Ouderdom ?

"'. . .«' ju % ,m v, ,3>5 Of get. tot het geven dezer kondfchap is geciteerd?

3-

Of get. in den Jaare 1787 woonagtig geweest is te Arnhem?

Antw.

Get. zegt oud te zyn i? Jaaren. Ja.

: 4-

Sluiten