Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4* ]

Dat hy hun geantwoord hadde, dat 'er geene Geweeren in het huis waren.

Dat de Roeidrager Courou gezegt hadde, dat hy dat vifiteeren zou.

Dat zy gezamentlyk het huis, zoo verre 't destyds exifteerend Genootfehap aanging", waarvan Comparant opzichter was, gevifiteerd hadden, doch geene Geweeren gevonden.

Dat toen de Roeidrager Courou, en alle de verdere gemelde daarby' prefent geweest zynde lieden waren heengegaan.

Dat toen de Tamboer Major van de Dragonders, destyds hier in Gu~ arnizoen liggende, met eenige Militairen, waar onder de Major Zorreth en de Vaandrig Schlosfer , beide van het Regiment van Sommerlatte , ingekomen waaren en gevraagd hadden naar de Boeken van het Genoot" fchap, en de by het Genootfchap gemaakte zamenzweering.

Dat hy geantwoord hadde, dat niet meer als knegt van het Genootfchap zynde, hy die Boeken niet had, en dat 'er geene zamenzweering was.

Dat dezelve gevraagd hebbende, waar die Boeken waren, hy geantwoord hadde, dat dezelve by den Secretaris Bronkhorst waren.

Dat de Tamboer Major bovengen: naar hem Comparant toegetreden was, en hem zyn blanke Zydgeweer op de borst gezet had en hem te gelyk voor een fchelm had uitgefcholden.

Dat de Vaandrig Schlosfer een Geweer by zich hebbende terug trad* den haan overhaalde en hetzelve op hem aangeleid had, by welk een en ander de Major Zorreth, met een blank Zydgeweer in de hand, prefent was geweest.

Dat vervolgends allerlei ongeregeltheden, ftukken flaan van Meubelen, en diergelyke door Militairen ten zynent gepleegd waren, fchoon de Major Zorreth hem verzekerd had, dat hy voor zyn perfoon niets te vrezen had, wanneer hy fiechts de Boeken van het Genootfchap overgaf.

«*. y.v.-i v>m T9y<es(tp v*!':bb?»a'i«i e->b ,"')\x vrriT oa mb qo jsG No. 34»

Comparuit Hendrik Gysbert Knoops, fêfl competenten ouderdom, be* hoorlyk geciteerd en verklaarde:

Da*

Sluiten