Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49 )

• Dat hy op den 29 Juny 1787 vernemende, dat het huis van den Kleermaker Huibers, in de Broereftraac, geplunderd wierdt, door Soldau n van 't Regiment van Sommerlatce, en voor zyn Compts. huis en bezittinken mede bevreesd geworden zynde, zig vervoegd heeft by den Generaal Verfchuur, en denzelven om adliflentie van een a twee Schildwagten heeft gevraagd, te m:er daar Compts. Huisvrouw weinig dagen te vooren bevallen was.

Dat hem zulks door gem. Generaal geweigerd zynde, hy Compt. zig ten fine van verfchoning en adfiftentie aan den Major Zorreth heeft geaddresfeert, die hem in fubftantie tot antwoord gaf: ik zal zorgen dat myn vrienden en buuren geen leed gefchiede, waarop drie Sergeanten van deszelfs Compagnie voor 't huis van J. H. Brendeke, waar hy- Zorreth logeerde, wierden geplaatst, die eikanderen afwisfelden, om voor die huizen, daar geen geweld gepleegd moest worden, te zorgen, voor weken 'dienst Compt. en zyne buuren dezelve Sergeanten ook behoorlyk hebben gefalarieert.

Dat hy Compt. voorts des nagts tusfehen den 29 en 30 Juny 1787 gezien heeft, dat een troep Soldaten van 't Regiment van Sommerlatte, met 2 a 3 Officiers, tot voor 't huis van den Burger Theodorus ter Hoeven avanceerden en daar ftaande bleeven, waarop Compt. tegens den oudften Sergeant van den Major Zorreth zeide: ziet gy dat wel, die daarop antwoorde: wat zal ik hier aan doen, daar zyn Officiers by? Dat daarop die Soldaten met hunne Zydgeweeren, voor zoo verre zy de glasramen bereiken konden, dezelve in ftuk floegen, en vervolgens deze geweldenary met ftraatfteenen continueerden, zig voorts wendende tot het huis van J. H. Moeleman en dat van Compt., zeggende: hier jongens, hier woonen ook nog zulke blixemfche keezen, die moeten ook wat hebben; waarop Compt. tusfehen dezen woestcn hoop tredende, en hun geld aanbiedende, zeide: zie daar jongens het is hier genoeg, drink daar eens voor, waarop veele hunne hoeden afnamen en hem Compt. bedankten.

Dat hy Compt. wyders van Juffrouw A. ter Hoeven heeft gehoort, dat de Major Zorreth op den 29 Juny 1787, met zekeren Bisfchop, toen Cadet in 't Regiment van Sommerlatte, en eenige manfehappen van dat Regiment, zich voor 't huis van den Burger T. ter Hoeven heeft geposteerd , eifchende het Geweer van den destydigen Vaandrig ter Hoeven; dat zy daarop aan den Major Zorreth ten antwoord had gegeven,

G niets

Sluiten