Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ferentie te houden, en dat eerst tusfehen ligt en donker is te rug gekomen.

Dat Compt. echter wel weet, dat iemand van de familie van Ter Hoeven hem gefproken heeft en gezegt, dat 'er een gerugt liep, c.at 'er een lyst was van huizen die geplunderd zouden worden, en dat hun huis op dezelve boven aan ftond.

En den Compt. verzocht, by den Major Zorreth, met wien hy goede vrienden fcheen, te effectueren, dat hun huis niet geplunderd wierd.

Dat Compt. geantwoord heeft, dat hy alle mogelyke adfiftentie aan haar wilde verleenen, voor zoo veel van hem dependeerde.

Dat Compt. aangenomen heeft, om by Zorreth te gaan, en dit ook gedaan heeft, zoo hy zig rappellecrd, daags na de plundering, zynde den 30 Juny.

Dat Zorreth hem daarop gezegd heeft dat hy van zoo een lyst niet wist. Ik weet niet, waar gy u mee bemoeid, dog V volk is razend over de gezegdens van Juff. Ter Hoeven. Dat hy zoo veel mogelyk zou beletten dat daar geplunderd wierdt, maar dat niet kon iirftaan dat de glazen niet ingeflagen wierden.

Dat direct hiervan heeft- kennis gegeven aan Juff. Ter Hoeven.

Dat ook gehoord heeft, dat des nagts de glazen ingeflagen wierden.

Doch niet aan Juff. Ter Hoeven gezegd heeft, dat dit om twee uuren zoude gefchieden.

Dat Compt. niet weet de wyze, op welke Zorreth de plundering aan het huis van Ter Hoeven heeft voorgekomen.

Na prselecture perfistit et juravit

folemniter coram

Zuilen van Nyveld Rigter.

ft* ttn r '• • >-r.\ ttgft'itiu&M tav- Mï J$n.iM fc-mmnT

F. H. Raeber Cos.

No. 37.

Sluiten