Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5« )

Militairen zig gereed maakte om in het huis1 te fchieten en de deur óptehakken; dat hy niet kunnende vlugten, in de gang met de zynen zyn lot afwagte; dat daarop de Advocaat H. W. van Meurs in zyn Hof tegens de muur opklem, cn hem Compt. toeriep: mynGod Arntzen ! maak de deur open, ik en niyn Vrouw hebben het verbeden, dat uw deur niet is opgehakt en 'er niet in is gefchoten. Zorreth heeft op ais verzoek een half uur 'uïtfiel gegeven, die komt dan weerom, en ik heb op my genomen te zorgen, dat de deur 'open is, en gy met Zorreth zult [preken, maar zoo niet, en hy de deur gefloten vindt, zyt gy ongelukkig.

Dat Zorreth met nog een Officier en een menigte Zoldaten op den bepaalden tyd gekomen is; dat Zorreth op de floep bleef ftaan, maar it volk in huis drong; dat Zorreth' hem ..Compt. om de Wapens vroeg om die aftcgeven, welke Compt. zeide reeds naar het Stadhuis verzonden te hebben.

Dat Zorreth Compt. gevraagd heeft, of hy niet wat te drinken had voor 't volk ? dat Compt. daarop een merkelyk aantal flésfenen Wyn heeft laten-aanbrengen, dié byna alle geledigd wierden, en vervolgens aan ftuk gefmeten.

Dat hy vervolgens op gedaane vordering ook een kan Genevei:. gegeven heeft.

Dat Zorreth op 1t geven van Geweeren bleef aandringen, en hy Compt. declareerde 'er geene te hebben, dan Jagtgeweeren van den Heer de ilaedt, welke hy buiten 'deszelfs ordre niet afgeven kon. Zorreth zeide: och geef 'er toch maar een, waarop Compt. het beste , met Zilver gemonteerd, gegeven heeft.

, Dat het volk, dat in huis was, woeliger en infolenter beginnende-te worden, hy Compt. den Major Zorreth heeft verzogt het volk terug te roepen, 't geen Zorreth ook dadelyk dééd, dryvende de. Officier de Soldaten 'er uit, waarop Zorreth vertrok.

: Dat hy Compt. naderhand door den Burger Moeleman werdt geïnformeerd dat Zorreth zeer boos was, ter oorzaak hy Compt. gehouden wierdt in de Courant geplaatst te hebben, dat de Zilverfmit Arntzen had afgekogt, en Zorreth daar geld voor had ontvangen.

Dat hy Compt. de Courant in questie hebbende laten haaien, zulks ook in dezelve heeft bevonden.

"Dat

Sluiten