Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6t s)

Of niet den 29 Juny 1787, by de ontwapening van de Burgery, aan vecie huizen in deze Stad de glazen waren ingeflagen?

Of niet destyds ook verfchcide huizen binnen deze Stad geplundert waren?

Of 'er ook Militairen by die ex<qesfen mede handdadig geweest zyn?:

dewyl zulks zoo langzaam' in 'zyn werk ging, fpeciaal moest hy naar die oidre zulks zeggen aan den Postm. Bouricius , Doftor Moll en den I leer Ter Hoeven; dat by den Hr. Moll gevraagd hebbende, of'er een Geweer in huis was, deszelfs Moeder gezegt hadde : ja, en dat daarop zyne manfehappen 'er op gedrongen hadden, dat. dat Geweer overgegeven wierd, dat hy daarop aan Juff. Visfer beloofd had, te zullen zorgen, dat hetzelve Geweer wel bewaard wierd en prompt te regt kwam, Waaraan hy vervolgens ook hadde voldaan, en dat het huis zoo van den Hr. Moll, als van beide andere Heeren, ook geen de minfte ongemak hadden geleden, alzo daar ook direct Schildwachten voor gefteld hadde.

Antw. ja, dat zulks aan hem, gelyk aan de geheele Waereld< bekend is, doch dat zyn best gedaan had om zulks, waar hy konde, naar zyn vermogen te beletten.

Antw. ja, dat hy zulks kort daarop gehoord had, en in het vervolg ook zelf daarvan de gevolgen gezien had, doch al die excesfen te hebben zoeken te beletten, zoodanig ty de daders uit verfcheide huizen had uitgedreven, en by die occafie wel drie Geweeren aan ftukken geflagen.

Antw. ja, dat hy allerlei zoort van menfehen, zoo Militairen als

an-

Sluiten