Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «1 )

Of toen Gomman deerende Hoofdofficier geweest is, of dat een ander boven hem geweest is?

Of hem bekend is, dat de Burgery ontwapend is?

Of weet, door wien die ordre gegeven is?

Of de GeweeTen der Burgers tsoen niet opgehaald zyn?

Of Gedetineerde zelf ook Geweeren beeft opgehaald?

H

Gen Verfcbiiur]waren ^veti hem Overfte Moge 3commandeerende; -Luit. Coll.Schutsj

bebbende de Gen, Verfchuur hem ordi-e gegeven om op de Markt by liem te blyven , en van daar vervolgens door de Stad te gaan, waar hy gedetin. goedvond, ten einde alles behoorlyk nategaan.

Ja, dat hem bekend is, dat 'er ordre geweest is om de Geweeren van de Burgers op het Stadhuis te brengen, en verder is hem niet bekend.

Meent, dat de Gen. Verfchuur aan de Magiltraat verzocht heeft ora de geweeren van de Burgers op het -Stadhuis te brengen, en dat door -de Magiftraat daartoe toen ordre gegeven is^ hebbende voorts de Gen» Verfchuur aan gedetin. ordre gegeven om de Geweeren van zulke Burgers, die dezclven liever aan hem verkoozen te geven, dan ze op bet Stadhuis te 'brengen, aan te nemen.

By zyn weten niet, alleenlyk een Geweer is in zyn byzyn opgehaald, door -Soldaaten die by hem waren, ■maar wat door anderen gefchied is, weet hy niet.

Ja, alleenlyk by den Heer Moll, bebbende hy ordre van den Gen. Verfchuur gehad, om met ecne patrouille langs de ilraat te gaan en aan alle de lieden, die by ontmoette , te zeggen, datzy hurme Geweeren op het Stadhuis zouden brengen, 3 de-

Sluiten