Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6+ 7

©f' niet perfaneel aan het huis van Naberman zelf de glazen had ingeflagen?

Of niet voor dit huis tegen de Soldaten gezeid had ,.ailons jongens. y hier moeten wy wezen ?.

OCniétin dat huis {taande, zelf een ham in zyne handen had aangenomen?

Of hy ook weet,., dat destyds ih deze Stad eene Brouwery was, waar een Leeuw uithing?

Of tusfehen den 2.9: en: 30 Juny, ook des nagts voor die Brouwery geweest, ware?.'

Of nier voor dié Brouwery had' halt. gecommandeert ?.

Of lïy daar dan niét een papier mt de zak gehaald, daar op iets gezier* or gelezen en hetzelve, weder in dé zak gedoken had?.'

Neen, dat toen hy daar gekome» was, 'er geen. glas meer in te fiaan ware,, zynde reeds- alles in confufie, dat daarenboven in 't geheel geen. Zydgeweer getrokken had.

Neen,- dat hy zulks nergens gezeid had , integendeel door allerlei exhorcatien de Soldaten, had trachten te beweegen,. om. de raenfehen en huizen met rust te laten; dat ook volftrekt geene reden gehad had om iemand te molefteren..

Neen,. dat volftrekt geen ham gezien: had,, in- het ganfche huis.

. Antw.ja , dat hem bekend was, dar in die Brouwery Schevichaven woonde.

Neen, dat hy wel door-die ftraat gepasfeert ware.,, bezig, zynde met losbandige Soldaten optehaalèn enbyeen te verzamelen, om. ze in arrest of naar. de Wal te brengen T fchoon vruchteloos-, vermits,, wanneer hy. ze opbracht, dé Generaab ze weder losliet. .

Dat zulks wel konde zyn, alzoo dikwils- destyds , wanneer hy eenparty Soldaten had opgehaald, de achtorfte daarvan., achter- aan bleven en, exc.esfen begongen, die hy danweder. van. achter aan- tot de voorfte te rug of vooruit dreef.

Neen-,, ten zy hy. mogelyk een Rapport mocht hebben, uit de zak: gehaald', fchoon hy dat echter: niet meer wist..

Sluiten