Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ti

C 67 )

Of de Luir. Alburg daar dan alleen was en wat hy 'cr deed?

Was 'er dan toen aan dat huis nog geene ongeregeltheid gepleegd?

Is 'er geen order gegeven voor dat huis, om byllieden te haaien om het huis opentehakken?

Of gedetin. dan niet bekend is, dat de deur van dat huis geforceert is, dat 'er de glazen zyn ingeflagen en de meubelen 'er uitgelmetcn?

Of niet gedetin. ten huize van den Castekin Brendeke, kort voor dien tyd, hooggaande woorden met gem. Jan van den Berg had gehad?

Hoe lang gedetin. na dien tyd wel hier met zyn Regimt. in Guarnifoen heeft gelegen?

Of gedetin. dien Jan van den Berg "na dien tyd ook nog heeft gerencontreerd?

Of gedetin. met dien Jan van den Berg ook over de ongeregeltheden, welke voor van den Berg's huis gepleegd waren, had gefproken?

9rt3?i -j-30irt6il»i ija* MU^Ij

4 2 aaan,

ftilgehouden , als alleenlyk in pasfant aan den . Luit. Alburg gezegt te hebben: wat wilt gy daar doet?, daar is toch niemand in het huis ?

Gedetin. zegt , dat hy 'er was met eenige Soldaten by zich, zoo gedetin. meende, om 'er Geweeren te vragen en optehaalen.

Zoo verre gedetin. weet, neen.

Gedetin. zegt van zulk eene ordre niets te weten noch daarvan ooit iets gehoord te hebben.

Gedetin. zegt daarvan niets te weten.

Gedetin. zegt zich van zoodanige eene hooggaande woordwisfeling nieti te kunnen herinneren.

Gedetin. zegt zulks niet naauwkeurig meer te weten.

Gedetin. zegt: eens te Malburgen, waar zy eikanderen vriendelyk en zonder onaangenaamheden aan wederszyden gefproken hadden.

Gedetin. zegt: niets anders, dan in zoo verre Jan van den Berg hem gezegt had, dat hy gehoord had , dat gedetin. zoo zeer tegen hem was; waarop hy hem verzekerd had, dat zulks volftrekt onwaar was,r-dat de een den ander van wederszyden nooit eenig leed had ge-

Sluiten