Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt, dat hy, als hy Kniest had, daar zyn kop zoude opzetten?

Of dan niet gezien had, dat 'er aan 't huis geplunderd wierd of de glazen ingeflagen?

Of niet zelfs aan dat huis ordre gegeven had aan Militairen, om 'er integaan ?

Zelfs met byvoeging , dat wanneer zy 'er niet in wilden, zy twee dagen, door de fpitsroeden loopen zouden ?

Of niet destyds gekend had eenen Hendriks Brands, Blaauwverwer en Koufenkooper in de Vyzelftraat naast Naberman?

Of niet aan dat huis geweest was om dien Man's Geweer optehaalcn ?

Of niet dien Man zyn Geweer had afgeeischt, en deze geantwoord had, dat hy het reeds had afgegeven?

Neen , dat zulks van achteren wel gezien had aan de ruine, en tevens, dat 'er verfcheidemenfcheh voor (tonden om naar het huis te kyken.

Volftrekt neen.

Neen.

Neen.

Neen , dat hy zich alleen van dien man herinneren kon, dat hy hem des nachts in de Oeverftraac voor het huis van Schevichaven en anderwaarts dikwyls gezien had; dat de Soldaten hem gezegt hadden , dat die man het volk geduurig het een en ander wilde aanwyzen, gelyk hy denzelven een en andermaal gedreigd had hem naar de Hoofdwacht te zullen brengen, als hy hem weder rencontreerde ; dat hy even zoo veel had te ftellen gehad met twee anderen, Willcke de Blaas en den Zoon van Storm, omtrent welken laatften hy de Magiftraat zelfs een en andermaal verzocht

C 7° )

Sluiten