Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.(«•)'

: 'i . ■- ni rosd J«n i;'!ow «.i«-»ïï nsv lis» *rb>t JfpjrVjT»

Dat ook des tydes aan de manfehappen niet gezeg: heek: kom jongens, het is nu genoeg, wy moeten voort.

Dat zig niet weet te herinneren, dat des anderen daags aan het huis van gem. Lenting is geweest, en dus aldaar ook geen Bajonnet van een Officiers Geweer op de toonbank heeft zien liggen; en weet zig van alle de verdere omftandigheden daartoe relatief niets te herinneren.

Herinnert zig niet, door den Bode Brus aangezogt te zyn, om het huis van Evers den Zilverfmit te verfchoonen.

Dat niet gezien heeft, dat door de vrouw van Evers geld is uitgedeeld. t-fcciAvrt %% l\fc* t%| j

Ontkent, aan gem. Bode gezegt te hebben: die wat verdiend, moet

wat hebben.., t \ .; j:t ?:i-:;:.'avH j-.t; avtf'j>:-m aa'lrrabguiajab iOoaón

Ontkent, dat aan de Soldaten, welke voor het huis van Ter Hoeven (landen, gezegt heeft: gaat uwe Geweeren haaien; doch dat aan dezeiven gezegt heeft: gyl. deed beter na huis toe te gaan, en dat. Ter Hieven wel deed, inval zy molestie maakten, op hen te fchieten.

Ontkent, dat aan de manfehappen, welke voor het-huis van van den Berg Honden, gezegt heeft: dat huis moet uit geplundert- werden, en inval gy 'er niet in kunt, (laat het maar-open; doch dat eenvoudig gezegt heeft: gyl. ziet, dat daar niemand in huis is, wat doet gy u daar op te houden?

Op de vrage: of de Major Zorreth de Magiftraat was aangeweest ter rerkryging der approbatoire refolutie? avoueert gedetin.:

Dat des avonds in een gezelfchap zig bevindende, aan hem is gezegt, cf hy niet kwaad zoude doen zig met zodanige refolutic door dé Magiftraat te laaten munieeren. _ .

Dat hier op aan den Secretaris Hoff verzogt heeft, zulks te willen bezorgen.

Dat des anderen daags, zonder zelf by de Magiftraat hiertoe niflantien te hebben gedaan $; zodane refolutie aan hem met eer. Bode is toegezonden. Dat' gem. gezelfchap zich bevonden heeft ten huize van den Rentmeester Generaal Bentinck.

Dat, op de vrage, in het vorige verhoor gedaan: of aan het htus van den Zilverfmit Arntzen wyn had gevraagt? door -gedetin. was geantwoord, zig zulks niet te kunnen herinneren. Gedetin. dit nader overdoet hebbende, declareert, dat inval zulks door hem is gefchied, hy

3 zulks

Sluiten