Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

zulks ten einde de Soldaten hier door van het huis te lokken , heeft «edaan, 'en vooral niet meer als twee flesfchcn gevraagt te hebben.

Insgelyks declareert gedetin., in het vorige verboor zig confuus te hebben uitgedrukt nopens het voorgevallene by het'huis van Henne, 't welk zig dus heeft toegedragen, , . . j ,,7 1

Dat aan den Officier van de Patrouille, die voor het huis van de Wed.Visfer ftond, gezegt heeft, voor de Patrouille te moeten opgaan naar de Rhynpoort en dat hy gedetin. achter aan zoude komen, om het volk optedryven, tot voorkoming van excesfen.

D"t op de vraag van den Hopman Troost , aan denzelven geraden beeft zyn Echarpc en Ringkraag by de hand te houden; ten einde zo doende te beletten, dat het volk niet in huis kwam.

Dat aan den terug komenden Officier andermaal gelast heeft, zig zonder zich ergens op te houden, naar de Rhynpoort te begecven.

Dat gem. Officier met de Patrouille voor het huis van Henne blyvend* IHlftaan, hy gedetin. is komen ©pgaan , en gevraagt heeft: wat doet gy daar, ik had u gezegt, u naar de Rhynpoort te begeeven? .

Dat gém. Officier hier op geantwoord heeft, dat het volk niet had kunnen voor by het huis krygen, vermits het huis open was en 'er andere Soldaten in waren.

Dat gedetin. hierop is in huis gegaan en dadelyk een Soldaat, die een Ganzenroer by zig had, het zelve heeft afgenomen, zoo als zulks mede omtrent verfcheide anderen, die in gem. huis waren, gedaan heeft, en dezelve met veel moeite de deur uitgejaagt, de deur toegedaan, een Schildwagt daar voor gezet en de Buuren verzogt, aan Henne te zeggen, dat na zyn huis zoude omzien.

Yd •oiJixh'iè *pS3vi*H (.Jijivvw bcesiïit*. - •.

Na prselecture perfistit.

Osk ïdLffsrn lob bwrfjttjpï"^ ^wwmisiï *si rna :s->w .!ö?9m*>' EERSTE CONFRONTATIE.

•*Jjq»r 3* ito bteg wwr3 tm* wc«tV *!» n.b .tr*?rsv* a^icm i>m ih >H "Vrydag den ai Augustus 1795.

Voorgebracht de gedetineerde W. C. Zorreth, en verklaarde: ' ' Dat het niet waar is, dat hy op den dag der plundering zoude geweest zyn aan het huis van Limpers, op het Land van de Markt, met

L t een

Sluiten