Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 86 J

• Dat de Generaal zig te. fchryven zettende, de Major Hohenlohe hem dicteerde onder anderen: denk om het huis van Bekking.

Dat gedetin. dit ook wilde opfchryven, doch dat, de Major Hohenlohe aan den Generaal iets in 't oor fluisterende, deze hem deed heengaan, met te zeggen dat hy wat met den Major Hohenlohe té verrigten had.

Perfistit na recolkraent.

TWEEDE CONFRONTATIE.

Sacurdag den 22 Augustus 1795. Coram Hultman Jud, Raeber Cos.

Voorgebracht de gedetin. W. C. Zorreth, en aan denzelven voorgelezen de verklaring van A. Blaauw, die, in judicio gecompareerd zynde, dezelve by herhaling heeft bevestigd, met ly voeging van deze omftandigheid: dat zyne vrouw by hem gedaan en hetzelfde gezien heeft. Is des onaangezien by de ontkenning blyven perfifteren.

Gecompareerd G. Huyink, heeft byzyne, voor Richter en Wethouders afgegeven, verklaring geperfifleerd, en is gedetin. al wederom by zyne - ontkenning gebleven.

Offchoon gedetin. zich thsnds wel herinnert, dat een zyner Soldaten de glaazen in de zykamer by Naberman heeft ingeflagen, die ook door hem daar over gecorrigeerd is.

Erfcheenen Hendrik Brandt?, vcrklaarende by zyne verklaaring, voor Richter en Wethouders afgegeven, te perfifteren, gelyk gedetin. by zyne negative, zeggende wel volk uit het huis van Brands te hebben gehaald , doch aldaar geen glas te hebben ingeflagen of iets geruineerd.

Compareerde Joh. Arntzen, verklarende by zyne verklaaring, hem alhier weder voorgelezen, te perfifteren; fchoon gedetin. zich de omstandigheden van het vragen van wyn niet kan herinneren.

En heeft de Compt. aan gedetin. verfebeide omftandigheden herinnert omtrend het zetien van een contraverklaring in de Couranten.

Ge-

Sluiten