Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

RICHTER EN WETHOUDERS DER STAD ARNHEM AAN 'T COLLEGIE VAN JUSTITIE VAN GEM. STAD.

Heil e-n Broederschap!

Richter en Wethouders in zoo verre met \ neemen dér nodige in; formnticn en \ doen van verhoren en confrontatien over, van en met den gedetineerden Willem Christoffel Zorreth gevorderd zynde, dat Haar in na hunne opinie finaal kan worden géfcntcntieerd, exhiberen.UL. Ucr nevens alle de Slakken daar roe relatief, en zullen wyders daar u» vooraf een kort narré van alle de daden, tot zyn laste komende voorbren-cn, en eindelyk hunne ten fine deze te ncemen conclufie kortelyk m egTen adftruereJ, en daar op UL. Sententie afwagten. Vooraf exhiberen dezelve hier by UL. decreet van den 24 Juny 1 79 5 . waar.bv de icivile detentie van ongem. Zorreth in eene cnmmele gevangcnisle is veranderd, en dragen UL. wyders voor: , .

Dat op den 29 Juny 1787, zynde de bekende plmiderdag, gedetm; Wdemiddags, aan het hoofd van een Detachement Soldaten van het Regiment van Sommerlatte, is komen marcheren voorby het huis van den Burger Sagels, met een Geweer hoog in den Regter arm; dat hy in 't voorbygaan, wyzende op het huis van Sagels, heeft gezegd: tk zal u ouden donder ftraks -wel krygen.

Dat gedetin. daags daar aan by Mevrouw de TArche gekomen en de Vrouw van den Burger Sagels geroepen zynde om gedetin. uittelaten, hy haar oo den fchouder flaande heeft gezegd: ik heb het om u en uwer kinderen wil platen, dog de Hospes heeft zig verdoemdfegt gedragen,j^x op gem. Vrouw Sagels aan gedetin. had geantwoord: Myn Heer Major vw woord in eere , dog die dat zegt is een flegt mensch , uitwyzens de deoofitie van H. P. Sagels fub. No. i.

Met welke depofitie ouadréert die van A. M. Barten, Huisvrouw van

M 1**

Sluiten