Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t p° )

Jan Sigels fub. No. welke verklaard, dat ten zeiven dage de Major Zorreth met een troep Soldaten, met gevelde Geweren, voor haar huis heeft geftaan en tegens haar man, in het voorhuis ftaande, heeft gezegd: ik zal u ouden donder jlraks wel krygen.

Gelyk mede dezer getuige's depofitien ten aanzien van het gepasfeerde des anderen daags, by het uitlaten van gedetin. na zyne gedane vifite by Mevrouw de 1'Arche, volmaakt met de depofitie vsn den getuige fub No. i. inftemt; waar door dus het getuigenis van H. P. Sagels, die zeker, tydes dit een,en ander voorviel, nog minderjarig was, volkomen word gefterkt, te meer daar zyne depofitie over zaaken, die de uitwendige zintuigen frappeeren, rouleert.

Dog alle welke omftandigheden door den gedetin. by zyn 5e Examen zyn ontkent, gelyk ook by de confrontatie van den 22 Augustusmet den gedetin. fub No. i\ by die negative heeft geperfifleert, zynde die getuige insgelyks by zyne gedane depofitie blyven perfifteren.

Dac ten zeiven dage (29 Juny 1787) gedetin. met ongeveer 30 a 40 Militaire manfehappen uit de Kerkftraat is komen marcheren tot voor het huis van den Burger van Kesteren; dat daar halt gecommandeert .wierd; dat men daarop had beginnen te fchieten, 't welk eenigen tyd geduurd hebbende de gedetin., met een ftok, Degen, of Geweer, der Soldaten Geweer .m , die zy vlak hadden, had getracht naar de hoogte opterichten, ten einde, zo als het den gedetin. fub No. 3. voorkwam, het fchieten te beletten; waarop gedetin. weder voor op trekkende zyne onderhebbende manfehappen de Koningftraat op naar de markt bad geleid,. uitwyzens de depofitie van J. Raadmans fub. No. 3.

Waar over gedetin. gehoord zynde by het 3e Examen verklaart heeft zig niet te rappelleren, aan 't hoofd van een party Militairen, tot voor het huis van den Burger van Kesteren te zyn komen marcheren , offchoon het egter waar zoude kunnen zyn; ontkennende voorts, by zyn wceten, op dat huis gefchoten te zyn, en het oprichten der Geweren

.van de Militairen; edog verklaart gedetin. nader by zyn 4e Examen, zig te herinneren, dat by de Patrouille voor het huis van den Burger van Kesteren geweest is, en voor die Patrouille gegaan heeft, komende

•uit de Kerkftraat, en dat een uit zyne Patrouille gezegd heeft jlaat aan, en door het kamertje heeft wijlen fchieten; dat hy gedetin. toen het

nGeweer om hoog geüagea heeft, om'het vuuren in het huis te helet-

Kttfn. -' - -Vi/*

• * Dat

Sluiten