Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat almede op dien dag ten huize van Christiaan van Duuren, in de Oeverftraat, de glazen zyn ingeflagen en in huis veele zaaken geplunderd en verbryzeld zyn, 't welke mede door Militairen is gepleegd ter prxfentie van den gedetin., die met een Geweer in de hand beftendig voor dat huis bleef ftand houden, zonder eenige moeite te doen, om die ongeregeldheden tegen te gaan, uitwyzens de depofitie van gezeg: den C. van Duuren fub. No. 4. Het wek door den gedetin. by zyn 3e Examen is genegeert.

Dat wyders op voorn. 29 Juny een troep Soldaten, naar gisfing 14 a 15 man, geleid wordende door den gedetin. op het huis van den Burger Lenting zyn gemarcheerd; dat die Soldaten daar goederen verbryzeld en geftolen hebben; dat gedetin. op den dorpel van de deur is blyven ftaan, fpelende met zyn Sabel of Degen di«n hy in de hand had; dat gemelde Burger Lenting by gedetin. op de ftoep is gegaan en gevraagd heeft wat de intentie was, of hy ongelukkig moest wezen; waarop gedetin. had gezegd tegens te Soldaten: homojongens V is nu genoeg, w'y moeten voort.

Dat gedetin. den anderen dag aan deszelfs huis is gekomen, vragende of gemelde Lenting daags te vooren veel geleden had, en ziende, dat 'er een bajonet van een Officiers Geweer op de toonbank lag, dezelve in zyn zak ftak, zeggende dat zy hem toekwam, of, ik weet wien V toekomt, alles uti fub No. 5., welkeen en ander door den gedetin. by zyn 5c Examen is genegeert.

Waarop gedetin. met den getuige fub No. 5. geconfronteerd zynde heeft de laatfte by zyne depofitie geperfifleert, met by voeging dat hy geboord had de beftrafflng, door den gedetin. aan een Sergeant over het nemen van Zyde Doeken gedaan, dog niet gezien te hebben, dat gedetin. een der Soldaten geflagen heeft.

By welke confrontatie gedetin. zig heeft gerappellcert, op dien dag -ten huize van L. Lenting eenig volk uitgehaald, eenige Zyde Doeken aan zommigen ontwrongen en by die gelegenheid zyn Geweer aan ftukken geflagen te hebben, des anderen daags de bajonet by Lenting weerom te hebben gehaald en by die gelegenheid met Lenting op deszelfs ftoep gefproken, doch denzelven, des-daags te voorén, niet dan ter loops gefprooken te hebben. !

Dat gedetin. têgens Jan Roelofs Az. heeft gezegd, zyne ordres bekomen te hebben tusfehen het Zwaantje en de Stad, waar door gezegde

M 2 jan

Sluiten