Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9* )

Jan Roelofs vermeende, dat gedetin. de ordre tot ontwapening der Burgery had bedoeld.

Dat H. W. Brouwer, P. Alphercs en J. Roelofs 't Paard van gedetin. hadden aangenomen te weiden of te voeren , en zulks hadden gedaan, om dat zy vermeenden, tydes de plundering, door gedetin. gefauveerd te zyn, als vervat by de depofitie van Jan Roelofs Az. fub No.6.

Terwyl, omtrent het point van de ontwapening der Burgery, door den gedetin. in de fuccesfive examina het volgende is geavanceert:

Dat hem bekend is, dat 'er ordre geweest is, om de Geweeren van de Burgers op 't Stadhuis te brengen, en verder niet.

Dat vermeent, dat de Generaal Verfchuur aan de Magiftraat verzogt heeft om de Geweeren van de Burgers op 't Stadhuis te brengen, en dat door de Magiftraat daartoe toen ordre gegeven is; hebbende voorts de Generaal Verfchuur aan hem gedetin. ordre gegeven, om de Geweren van zulke Burgers, die dezelve liever aan hem verkozen te geven,, dan ze op 't Stadhuis te brengen, aantenemen.

Dat by zyn weten de Geweren der Burgers toen niet zyn opgehaald.; dat alleenlyk één Geweer, in zyn byzyn,is opgehaald door Soldaten,die by hem waren.

Dat hy gedetin. zelf een Geweer had Opgehaald by den Heer MojB, hebbende ordre van den Generaal Verfchuur gehad, om met eene Patrouille langs de ftraat te gaan en aan allen, die hy ontmoette, te zeggen, dat zy hunne Geweren op 't Stadhuis zouden brengen, daar zulks zoo langzaam in zyn werk ging; dat hy naar die ordre zulks fpeciaai zeggen moest aan den Postmeester Bouricius, Doctor Moll, en den Heer Ter Hoeven; dat by den Heer Moll gevraagd hebbende, of'er een Geweer was, deszelfs Moeder zulks met ja hadde beantwoord, en dat daarop zyne manfehappen op de overgave daar van gedrongen hadden; dat hy toen de teruggave van het zelve op zig had genomen en ook geprae steerd had; dat ook- de huizen zoo van den Heer Moll als van de beide andere Heeren geen ongemak hadden geleden, hebbende hy gedetin. daar direct Schildwagten voor gefteld. Uti in het ie Examen.

Dat hy gedetin. ook, op den 29 Juny 1787, by de Magiftraat op de Raadzaal is geweest en op ordre van den Generaal Verfchuur de Magi ftraat verzogt heeft ordre te geven, dat de Burgery de Wapenen zoude overgeven; waarop van de Magiftraat tot antwoord bekomen had, dat hy

aan

Sluiten