Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 93 )

aan den Generaal Verfchuur zoa zeggen, dat het aanicoiris gefchicde^ zou- dat hy vermeende door de Magiftraat ook daaraan voldaan te zyn; dat 'hy zig niet herinnert, meer dan eens op het Stadhuis geweest te te zyn, wanneer de Generaal Verfchuur hem gelast had aan de Magiftraat- te zeggen, dat het met die ordre zo lang duurde, lchoon het ook kon zyn, dat hy 'er voor de tweedemaal was geweest, maar althans zeker nooit zonder ordre van den Generaal.

Dat hy op het Stadhuis niet heeft gezegd, dat hy ordre wilde hebben df dat hy anders zelf aan 't werk zoude gaan, vooral met van zig zei ven, fchoon het zyn konde, dat hy gezegd had, dat de Generaal, wyi .het zoo tang duurde, zulks doen wilde, als by het ae Examen te vra-

dC?Dat de Raadsheer Brantfen hem gedetin. eens op Rhcdcroorth over ■een lyst van de plundering, te Zutphen voorgevallen,had gefproken , maar nooit over de ontwapening van de Burgery.

Dat hy gedetin. zulks ook nooit aan iemand had verhaald.

Als' mede niet met Cupitein Sommerlatte over die ontwapening geraadpleegt te hebben, nog ook zelf te hebben geadvifeert, dat, vermus het op Maandag Leeningsdag was, men ditmaal de Soldaten,in p*aats van ongewapend', gewapend moest doen te voorfchyn brengen.

Dat° hebbende hooren fpreeken van de ontwapening gezegd had, dat wanneer by gedetin. zulk een ontwapening had moeten doen, hy zulks zou gedaan hebben op een Maandag, wanneer de Krygsartykelen worden voorgelezen, om de Soldaten dus ,als ordinair, gewapend gereed te hebben om de zaken meer geregeld te doen aflopen; dog da: dat discours na de ontwapening heeft plaats gehad, en dat met de Heer Brantfen op Rhederoort nergens over gefproken had. Als te ziea by het 3e Lxa-

m<Dat niet weet, op het Stadhuis de Burger-Hoplieden Beumer en van Kesteren gezien te hebben. L-Lï . CrnA

Dat maar een of twee reizen, op ordre van Verfchuur, op het Stadhuis is geweest om op 't ontwapenen der Burgery aantedrmgen.

Dat nooit aan de Magiftraat gezegd heeft, dat, indien er met begonnen wierd, hy weten zou wat hem te doen Hond, vermits hy alles uit ordre van Verfchuur deed, en zo hy zulks al eens mogt gezegd hebben, hy daar door dan gemeend heeft, dat hy rapport aan Verfchuur moest doen. Als by het 4c Examen te zien.

M 3 uu

Sluiten