Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 95 )

naar de Raadkamer gaat, al vloekende en tierende, if en opgegaan is, ï^pende dat hy ortres' wilde hebben of anders zdr aan 't wen; wndc

*&So£ vin iLteren, dewelke verklaart, dat hy, op dukgemelncn dag neffens den Hopman Beniner ten Raadhuizc gecompareerd zynoe, Se van de Magiftraat ontfing, om de Burgery te doen ontwapenen; d hyTg Lv ngexcuferenderten zy de leden van de Magitrraat als Slodder Vaandelen, mede gingen en de Magii raat ^fceieclnarende , hv proponeerde, dat men de Stadskarren, verzcld met Wasnt co Stadsbod'ens, zou rondzenden, 't geen ook gefchiedde.

Dat gedetin. daar by prsfent zynde, op het fpoedig ophalen .er Geweeren "had aangedrongen, en gedurig in de Magiftraat, Vergadering g compareerd zynde, by herhaling, op den grootftcn fpoed met die ontwapening had aangedrongen, uti lub No. lo; ;/ . L^X,;

Met welke verklaring volkomen inftemt dc depofitie van den tmfWJigen Burger-Hopman Willem Beniner, die egter in nog veel preciler timen adfevereert, dat de Major Zorreth gedurig, af en aan m de Raadzaal verfchenen was, en ten fterkften op den groothen fpoed m de nodige ordres tot het afhalen van dc Burger-Geweeren aangedrongen had en zulks onder veele bedreigingen, zeggende onder anderen aan dc Magiftraat, dat, wanneer'er geen fpoed gemaakt werdt, hy weten zou w„t hem te doen ftond. • • ,,

Dat gedetin. vervolgens, na dat de Geweren afgehaald waren en aan 't Stadhuis gebragt, hem Dcponent benevens den Hopman van Kesteren de hand gegeven had, en gezegd, dat zig nu voorts ades wel fchncken zoude, uti fub No. n. „

Dat wyders gedetin. op den voormelden dag, met de kolt van een teweer het glas boven dc deur heeft ingeflagen aan liet huis van den Heer'van Nyvenheim tot Dorth, en met een Geweer gefloten tegen ot na het yzer met Tabaksrollen, boven de deur van Naberman, als te zien in de kondfehap van S. H. Otterbcin fub No. 12.

Dat gedetin. op den bekenden plunderdag door Hendrik Brus is aangesproken, en verzogt, het huis van den Zilverfmit Evens, die toen m Ingeland was, te willen verfchonen, by gelegenheid, dat zig reeds eenige Soldaten voor deszeifs deur bevonden, die in huis wilden indringen en aan welken de Vrouw van Everts geld uit het vengfter toefmeet, en daaroo aan gezegden Hendrik Brus met een zware vloek heek geam1 ö 0 woord:

Sluiten